Is OTChouston Down?

OTChouston is actually πŸ‘ UP

Date & Time now is 2021-12-08 13:12:42 UTC

OTChouston - Global Issue Map

0 Reported Issues World Wide

in the last 30 days

OTChouston - Website check

This is a current view of the historical HTTP/HTTPS web service status Check

Click on data points to see more details about issues reported or website status checks

What is the OTChouston Organization?

OTCnet is the leading provider of offshore technology conferences and exhibitions. The company offers a variety of events for both upstream and downstream segments of the oil and gas value chain, including: OTC (Offshore Technology Conference), Arctic (Arctic Offshore Technology Conference), ADIPEC (Asia Downstream Industry & Petrochemical Exhibition) and FIDIARIA (Latin America's Platform for Innovation in Oil, Gas & Energy). These events provide knowledge transfer to encourage exploration, strengthen ties with industry partners, educate new generations about the industry’s latest technological advancesβ€”all while building communities who support this vital industry.

Latest 10 OTChouston Notifications

ID Notification Status Time
3954 HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 46359 bytes in 1.235 second response time πŸ‘
3954 CRITICAL - Socket timeout ⚠
3954 HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 45147 bytes in 1.231 second response time πŸ‘
3954 CRITICAL - Socket timeout ⚠
3954 HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 45145 bytes in 1.190 second response time πŸ‘
3954 HTTP CRITICAL: HTTP/1.1 502 Bad Gateway - 272 bytes in 0.295 second response time ⚠
3954 HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 45149 bytes in 3.572 second response time πŸ‘
3954 CRITICAL - Socket timeout ⚠
3954 HTTP OK: HTTP/1.1 200 OK - 45149 bytes in 1.220 second response time πŸ‘
3954 CRITICAL - Socket timeout ⚠
Company Domain Name HTTP Status Check
OTChouston
Active

Detailed View of OTChouston's 1 Service Check(s)

Ping and Heartbeat Checks

This is a graph for the PING / ICMP service check and it seems to be Up πŸ‘

Latest 0 Service Notifications

Notification Type Data Status Time

10 Most Recent Checks

Check Time Response Time Lag Status
1.23996
0.00017
πŸ‘
1.25646
0
πŸ‘
1.30726
0
πŸ‘
1.23799
0
πŸ‘
1.26365
0
πŸ‘
1.30266
0.0002
πŸ‘
1.2491
0
πŸ‘
1.29056
0
πŸ‘
1.22643
0
πŸ‘
1.16883
0
πŸ‘

10 Most Recent Issues Reported

Reported Issue Comment Report Time